ΠΙΙΕΤ: Προκήρυξη υποτροφιών & σπουδαστικών βοηθημάτων Ακαδ. Έτους 2018-2019


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΤΗΝΟΣ – 842 00

Α.Φ.Μ.............. : 090003084 – Δ.Ο.Υ ΣΥΡΟΥ
Αριθμ. τηλ....... : 22830-22256 & 29086
Αριθμ. Fax....... : 22830-22196
Ηλεκτρ. δ/νση.. : piietinou@otenet.gr
Ιστοσελίδα....... : www.panagiatinou.gr

 Πρωτ: 3442..... Διεκπ:................
 Δημ. Ανάρτ:  73Ρ1469Β79-ΟΝΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Τήνος,  22 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, έχουσα υπόψη της:
Ø  Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3136/1955 (ΦΕΚ Α 35) και τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 59/75 Κανονισμού (ΦΕΚ Α 4) που διατηρήθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις του Ν. 349/76 (ΦΕΚ Α 149).
Ø  Απόφασή της από την υπ’ αριθμ. 9/2012 συνεδρίαση σχετικά με τον προσδιορισμό του οικογενειακού εισοδήματος του αιτούντα και
Ø  Απόφασή της από την 29/2018 συνεδρίαση,
αποφασίζει
τη χορήγηση μηνιαίων υποτροφιών & σπουδαστικών βοηθημάτων, σε εγγεγραμμένους στον Δήμο Τήνου απόρους και χρηστοήθεις σπουδαστές, Ανώτατης & Ανώτερης Εκπαίδευσης και ισότιμων σχολών του εσωτερικού, Μέσης επαγγελματικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης ή κατάρτισης  και μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και σε σπουδαστές της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών που προτάθηκαν από το Προπαρασκευαστικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, ως εξής:
Α) Υποτροφίες:
Θα χορηγηθούν σε σπουδαστές, των ανωτέρω σχολών ή μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, εγγεγραμμένους στον Δήμο Τήνου, εφόσον προσκομίσουν  πιστοποιητικό του τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Τήνου, στο όνομα των γονέων τους, περί αδυναμίας αντιμετώπισης της δαπάνης σπουδών με δικά τους οικονομικά μέσα.
Β) Σπουδαστικά Βοηθήματα:
Θα χορηγηθούν σε σπουδαστές των ανωτέρω σχολών ή μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών εγγεγραμμένους στον Δήμο Τήνου, εφόσον προσκομίσουν Βεβαίωση Δημάρχου την οποία θα προσυπογράφει ο Εφημέριος της Ενορίας, στο όνομα των γονέων του σπουδαστή, περί αδυναμίας αντιμετώπισης της δαπάνης σπουδών με δικά τους οικονομικά μέσα, η οποία χορηγείται    μόνο εφόσον το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 30.000 €υρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 €υρώ για κάθε επιπλέον σπουδαστή.
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου και της οικογένειάς του από κάθε πηγή.
Γ)  Ειδικές υποτροφίες σπουδαστών Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών:
Θα χορηγηθούν σε Τήνιους σπουδαστές, της ανωτέρω σχολής, που έχουν εισαχθεί ως πρωτεύσαντες απόφοιτοι του Προπαρασκευαστικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν το αίτημά τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 31-12-2018, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:
1.      Ειδικό έντυπο Αίτησης – Δήλωσης που χορηγείται από την Υπηρεσία του Ιερού Ιδρύματος και περιλαμβάνει και δήλωση αποδοχής χρήσης προσωπικών δεδομένων.
2.      Πιστοποιητικό του τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Τήνου ή Βεβαίωση Δημάρχου την οποία θα προσυπογράφει ο Εφημέριος της Ενορίας, στο όνομα των γονέων του σπουδαστή, περί αδυναμίας αντιμετώπισης της δαπάνης σπουδών με δικά τους οικονομικά μέσα. 
(αφορά μόνο στις περιπτώσεις Α & Β).    
3.      Αντίγραφο περιουσιακής κατάστασης (Ε9) τρέχοντος έτους, της οικογένειας και του αιτούντος σπουδαστή, εφόσον υπάρχει, (από τη σχετική διαδικτυακή υπηρεσία του ΥΠ.ΟΙΚ.) στην οποία φαίνεται το σύνολο της ακίνητης περιουσία τους (αφορά μόνο στις περιπτώσεις Α & Β).
4.      Αντίγραφα:
4.1.   Δήλωσης Ε1 που υποβλήθηκε το έτος 2018 για τα εισοδήματα του έτους 2017 και
4.2.   Τελευταίου εκκαθαριστικού της Εφορίας της οικογένειας και του αιτούντος σπουδαστή,
εφόσον υπάρχει.
Ø Σπουδαστές οι οποίοι είναι έγγαμοι, οφείλουν να προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά 2 έως 4, στο όνομα της δικής τους οικογένειας, μαζί με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Ø Σπουδαστές που μέχρι την 31η Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους θα έχουν συμπληρώσει το 27ο έτος της ηλικίας τους, οφείλουν να προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά από 2 έως 4, στο όνομά τους (ή της οικογένειάς τους εφόσον είναι έγγαμοι).
      (αφορά μόνο στις περιπτώσεις Α & Β).
5.      Πιστοποιητικό χρηστοήθειας που εκδίδεται από τον Εφημέριο της Ενορίας στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο σπουδαστής. (αφορά μόνο στις περιπτώσεις Α & Β).
6.      Πιστοποιητικό εγγραφής του σπουδαστή στο Δημοτολόγιο του Δήμου Τήνου*, (για την περίπτωση των ειδικών υποτροφιών Σ.Κ.Τ.Π.Τήνου, γίνεται αποδεκτή και η αποδεδειγμένη   Τήνια καταγωγή του ενδιαφερομένου).
7.      Πιστοποιητικό σπουδών από το οποίο να εμφαίνεται:
7.1.   Το αρχικό έτος εγγραφής.
7.2.   Ότι ο αιτών σπουδαστής είναι εγγεγραμμένος στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
8.      Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του σπουδαστή.
* Το πιστοποιητικό εγγραφής του σπουδαστή στο Δημοτολόγιο του Δήμου Τήνου, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία του Ιερού Ιδρύματος.
Υποτροφίες & σπουδαστικά βοηθήματα θα χορηγηθούν στους σπουδαστές για τα υποχρεωτικά  προβλεπόμενα κατά περίπτωση έτη φοίτησης και σε περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους:
ü  Για ένα επιπλέον έτος για τις κύριες σπουδές
ü  Για ένα επιπλέον εξάμηνο για τις μεταπτυχιακές σπουδές,
Το ύψος του σπουδαστικού βοηθήματος, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, δεν μπορεί να υπερβεί το 70% του μέσου όρου των  υποτροφιών του αντίστοιχου επιπέδου εκπαίδευσης.
Η χορήγηση και το ύψος κάθε υποτροφίας και σπουδαστικού βοηθήματος, με συνεκτίμηση όλων των ανωτέρω στοιχείων αλλά και ιδία γνώση, εναπόκειται αποκλειστικά στην τελική κρίση της Διοικούσας Επιτροπής.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Π.Ι.Ι.Ε.Τ. τηλ. 2283022256 & 2283029086 (αρμόδιες υπάλληλοι κ.κ. Κρυσταλία Βιδάλη & Ελισσάβετ Δαβίου).Ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.Ευάγγελος Σημαντήρης
Α/Α  Ονομαστικής  Κατάστασης:…….

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ή ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019


Προς
το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου

Ενταύθα


ΕΠΩΝΥΜΟ: .................................................................................................................
ΟΝΟΜΑ : ......................................................................................................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:.....................................................................................
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 27ου ΕΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 31-12-2018........................................
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ : .............................................................................
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ : ...........................................................................
ΕΓΓΑΜΟΣ :   ΝΑΙ                       ΟΧΙ             
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ : Μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών εσωτερικού:........
                                                                                                            εξωτερικού:         
                                                                                         Ανώτατης εκπαίδευσης:         
                                                                                         Ανώτερης εκπαίδευσης:         
                                                                    Μέσης επαγγελματικής εκπαίδευσης:         
                                                                   Πρωτεύσαντες (2) Π.Σ.Κ.Τ.Π. Τήνου:         
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: οδός:..............................................................................
Αριθμ. : .……….. πόλη ή περιοχή : …………………………………. Τ.Κ :................
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  : ..............................................................................
ΕΙΜΑΙ  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ .........................
Σας γνωρίζω ότι έλαβα γνώση της υπ’ αριθμ. πρωτ…………./22-11-2018 προκήρυξης του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου και παρακαλώ να εγκρίνετε τη χορήγηση μηνιαίας υποτροφίας ή σπουδαστικού βοηθήματος.
Επισυνάπτω τα ζητούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά, ήτοι:
1.        Πιστοποιητικό του τμήματος Κοινωνικής Προνοίας του οικείου Δήμου ή Βεβαίωση Δημάρχου προσυπογραφόμενη από τον Εφημέριο της Ενορίας, στο όνομα των γονέων του αιτούντος, περί αδυναμίας αντιμετώπισης της δαπάνης σπουδών με δικά τους οικονομικά μέσα........
2.        Αντίγραφο περιουσιακής κατάστασης (Ε9) τρέχοντος έτους, της οικογένειας και του αιτούντος σπουδαστή, εφόσον υπάρχει, (από τη σχετική διαδικτυακή υπηρεσία του ΥΠ.ΟΙΚ.) στην οποία φαίνεται το σύνολο της ακίνητης περιουσία τους...........................................................
3.        Αντίγραφα:
3.1.   Δήλωσης Ε1 που υποβλήθηκε το έτος 2018 για τα εισοδήματα του έτους 2017
της οικογένειας και του αιτούντος σπουδαστή, εφόσον υπάρχει...........................
3.2.   Τελευταίου εκκαθαριστικού της Εφορίας της οικογένειας και του αιτούντος
σπουδαστή, εφόσον υπάρχει.................................................................................
Ø  Σπουδαστές οι οποίοι είναι έγγαμοι, οφείλουν να προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά 2 έως και 4, στο όνομα της δικής τους οικογένειας, μαζί με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Ø  Σπουδαστές που μέχρι της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων έχουν συμπληρώσει το 27ο έτος της ηλικίας τους, οφείλουν να προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά από 2 έως 4 στο όνομά τους (ή της οικογένειάς τους εφόσον είναι έγγαμοι).
4.        Πιστοποιητικό εγγραφής στον Δήμο Τήνου από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο/η σπουδαστής/στρια είναι Δημότης Τήνου.....................................................................................................
5.        Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στην περίπτωση που ο/η σπουδαστής/στρια
είναι έγγαμος/η *..........................................................................................................
(* Τα πιστοποιητικά αυτά (4 & 5) θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία  του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. εφόσον δεν προσκομισθούν).
6.        Πιστοποιητικό σπουδών από το οποίο εμφαίνεται το αρχικό έτος εγγραφής και η εγγραφή στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.........................................................................................
7.        Πιστοποιητικό χρηστοήθειας που εκδίδεται από τον Εφημέριο της Ενορίας στην οποία είναι εγγεγραμμένος/η  ο/η σπουδαστής/στρια.....................................................................
8.        Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του/της σπουδαστή/στριας           

     Δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι ακριβή & αληθή.
Αποδέχομαι, επίσης, να χρησιμοποιηθούν από το Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου τα προσωπικά δεδομένα που καταθέτω με το παρόν αίτημά μου, για το σκοπό της διεκπεραιώσεώς του και υπό την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιηθούν και θα προστατευθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εναρμονισμένης σχετικής Ελληνικής νομοθεσίας.Τήνος, ….. / …… / 2018


Ο/Η Αιτών/ούσα – Δηλών/ούσα

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.